Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen
AgriMedia levert hoogwaardige vakinformatie, in print en digitale vorm, over en voor agrarisch Nederland. Dit betekent dat haar tijdschriften en internetuitingen worden beschouwd als B-to-B magazines, nieuwsbrieven en websites, en gelden de regels die hiervoor wettelijk worden opgelegd.
Privacyverklaring
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.
Abonnementen
Abonnementen kunnen op ieder moment ingaan. De looptijd van een abonnement is doorgaans 1 jaar, en wordt automatisch met een duur van 1 jaar verlengd. Opzeggen kan na het eerste contractsjaar op ieder moment, de vervaldatum van het abonnement is 3 maanden na de opzegdatum. Dit is volgens de wettelijke abonnementsvoorwaarden voor consumenten voor kranten en tijdschriften. Eventueel teveel betaald abonnementsgeld wordt gerestitueerd. De klant ontvangt altijd een bevestiging van deze opzegging, dit is het bewijs dat de opzegging is ontvangen en verwerkt.
Advertenties
Advertenties worden geplaatst na opdracht en goedkeuring van de adverteerder. AgriMedia behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering op te schorten, zonder dat dit tot enigerlei schadeverplichting van AgriMedia kan leiden.
Betalingsvoorwaarden
Abonnementen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Advertenties worden gefactureerd direct bij verschijnen van de uitgave waarin de advertentie is geplaatst. Voor alle facturen van AgriMedia geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. Na 30 dagen behoudt AgriMedia zich het recht voor rente- en administratiekosten in rekening te brengen. Bij wanbetaling zal een incassokantoor de vordering van AgriMedia overnemen, de kosten hiervoor komen voor rekening van de klant.
Auteursrechten en intellectuele eigendommen
Het auteursrecht van alle informatieproducten uitgebracht door AgriMedia, berust bij AgriMedia bv of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan AgriMedia bv. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door AgriMedia bv.
Aansprakelijkheid
AgriMedia streeft ernaar de informatie in haar informatieproducten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wijzigingen, type- en drukfouten worden voorbehouden. AgriMedia aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de door haar geboden informatie.