Management | Wetgeving en regels

Proefstalstatus voor biologisch emissiearm systeem

De Groene Geit gaat de komende jaren een emissiearm systeem voor biologische geitenstallen testen. De subsidie voor de proefstalstatus is onlangs toegekend.

Vier biologische geitenhouders vroegen namens de vereniging van de biologische melkgeitenhouderij De Groene Geit, subsidie aan. Wageningen Livestoch Research gaat de vier ondersteunen bij vooral het meten van emissies.

Behoud van potstal

“We proberen met zo min mogelijk stalaanpassingen aan te tonen dat biologische bedrijven een SKAL-waardig enissiearm bedrijf kunnen zijn”, aldus Rien Louwes, een van de vier geitenhouders waar getest gaat worden. “We houden dus de potstal.”
Het emissiearme systeem bestaat uit een combinatie van maatregelen. De eerste is dat de geiten nog steeds zoveel mogelijk buiten komen. “Buiten ontstaat minder stikstof,” legt Louwes uit. De tweede maatregel is dat de pot om de 4 weken wordt uitgemest. Volgens de geitenhouder is dat een optimale leeftijd voor de pot; korter is te arbeidsintensief en langer veroorzaakt hogere emissies. “Door geregeld uit te mesten ontstaat minder compostering van de stromest in de stal en komen er dus minder emissies vrij.”
De derde maatregel is het luchtdicht ‘inkuilen’ van de mest. Dit gebeurt door plastic of een zeil over de mestopslag te plaatsen of door de mest in te slurven. “Het idee is dat de mest op die manier zal fermenteren, wat de methaanvorming, ammoniakemissie en geuroverlast tegengaat,” aldus Louwes.

Voorbereidingen

Op dit moment worden de voorbereidingen getroffen op de vier geitenbedrijven. Bovendien zoekt Wageningen Livestoch Research uit hoe er jaarrond metingen gedaan zullen worden; de emissies in de stal worden real time gemeten. De komende vier jaar zullen er metingen worden gedaan op de vier proefbedrijven.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief