Gezondheid | Management | Melken | Melkprijs

Ketenvisie draait om gezond en vertrouwen

Platform Melkgeitenhouderij heeft een ketenvisie voor de geitensector geschreven en zal deze de komende tijd bespreken met geitenhouders. Het uiteindelijk streven van die ketenvisie is helder: een gezonde en vertrouwde geitenketen, die zorg heeft voor mens, dier en producten. Een keten met een herkenbare waarde voor consumenten, geitenhouders en omgeving.

In de ketenvisie staat dat de toekomst van de geitenketen draait om twee zaken: gezondheid en vertrouwen. De geitenketen zorgt voor gezonde mensen, gezonde dieren, gezonde producten en een gezonde omgeving. Dat is haar onderscheidende waarde. Markt, maatschappij en keten moeten daar blijvend op kunnen vertrouwen. De geitenketen moet kunnen bouwen op dit vertrouwen. Vertrouwen in de keten, in de ondernemers, in de producten en vertrouwen van de omgeving. Alleen samen kun je vertrouwen verdienen en behouden. Elke ketenpartner levert daaraan een bijdrage.

Professioneel

De keten als geheel moet alert kunnen inspelen op ontwikkelingen in keten en omgeving. Een professionele ketenorganisatie draagt zorg voor onderzoek, innovatie, communicatie en kwaliteitsprogramma’s. Zo investeert het Platform Melkgeitenhouderij in professioneel en omgevingsgericht vakmanschap en ondernemerschap. Enkele praktische punten voor de geitenhouders hierbij zijn:
– In 2020 is er een professionele cursus voor geitenhouders en periferie.
– Scholing is vanaf 2020 opgenomen in KwaliGeit.
– Geitenhouders en adviseurs voldoen vanaf 2022 aan een certificaat professionele geitenhouderij.
– Elke geitenhouder is open, benaderbaar en toegankelijk voor zijn omgeving en vertelt vol trots over zijn bedrijf en de keten.
– Iedere geitenhouder die produceert in Nederland is vanaf 2019 aangesloten bij KwaliGeit.

Vertrouwen

Een ander belangrijk woord uit de visie is vertrouwen. Vertrouwen in de keten, in de ondernemers, in de producten en vertrouwen van de omgeving. Dit vertrouwen moet iedereen in de keten waarmaken, elke dag weer. De geitenketen onderneemt daarvoor met een open gezicht naar de omgeving, borgt gezondheid van mens, dier en product. Ze neemt daarin zelf haar verantwoordelijkheid. Dit betekent onder andere dat:
-Iedereen in de geitenketen draagt op zijn bedrijf bij aan de zichtbaarheid van de sector door communicatie met de omgeving. De geitenhouder wordt hier vanaf 2019 door middel van een puntensysteem in DGZK op beoordeeld.
– Achterblijvers worden door inzamelaars/verwerkers en andere sectorpartijen geholpen om weer aan te sluiten. Bij bewust of blijvend niet voldoen aan de eisen, is er voor deze ondernemers geen plek in de keten.
– Uiterlijk in 2030 is de keten aantoonbaar vrij van bekende/mogelijke zoönosen (Q-koorts, CL, para TBC, chlamydia, listeriose, salmonella).
– In 2020 is er een plan met afrekenbare jaardoelstellingen voor het terugdringen van het uitvalpercentage voor alle dieren.
– In 2020 is het I&R systeem 100% in orde. Ieder dier wordt binnen een week na geboorte genummerd en geregistreerd.

Verantwoord

Een derde pijler onder de ketenvisie is verantwoord. Daarbij horen zaken als:
– Vanaf 2019 draagt iedere geitenhouder, in toenemende mate, meetbaar bij aan realisatie van de klimaatdoelstellingen.
– In 2030 sluit de geitenketen regionale kringlopen op het gebied van voer en mest optimaal.
– De geitenhouderij werkt aan reductie van ammoniak en fijnstof, waarbij een ontwikkeling naar dichte stallen niet gewenst is. Dichte stallen mogen nooit ten koste gaan van transparantie. Het Platform Melkgeitenhouderij maakt middelen vrij om onderzoek te doen naar ammoniak, fijnstof en (stal)systemen.
– Geiten worden gehouden op een locatie die verantwoord is en in een omvang die past. Voor de zomer van 2018 ontwikkelt het Platform Melkgeitenhouderij zelf de kaders die hierbij horen.

Toegevoegde waarde

De vierde poot onder de ketenvisie is toegevoegde waarde. Dit houdt onder andere in dat de keten haar eigen omvang reguleert. Voor de zomer van 2018 besluit het Platform Melkgeitenhouderij welk systeem hiervoor geschikt is. Denk hierbij o.a. aan dierrechten, hokbezetting, AB-quotum en/of een rem op nieuwvestiging. Daarnaast is het streven naar:
– In 2020 heeft de geitenketen een systeem voor beheerste groei. Vraag en aanbod zijn in balans.
– In 2030 is Nederland net zo vertrouwd met geitenvlees als met geitenzuivel.

De ketenvisie omvat vele opdrachten voor het Platform Melkgeitenhouderij. Zo stelt het Platform, voor de zomer van 2018, zelf de kaders die horen bij het houden van geiten op een locatie die verantwoord is en in een omvang die past. Ook ontwikkelt zij voor 2018-2022 een innovatieprogramma dat aansluit bij de visie en de markt. Verder ontwikkelt het Platform een professionele cursus voor geitenhouders en periferie, een certificaat professionele geitenhouderij en een gedragscode. En, onder andere, zal het Platform een plan opstellen met afrekenbare jaardoelstellingen voor het terugdringen van het uitvalpercentage voor alle dieren.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief