Achtergrond | Wetgeving en regels

Vlaanderen onderzoekt effect zeolieten

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek in Vlaanderen gaat de komende twee jaar op twee geitenbedrijven het ammoniak-reducerend effect van zeoliet testen.

Zeolieten zijn poreuze mineralen die door hun specifieke structuur stikstofverbindingen aan zich kunnen binden. In andere sectoren (o.a. rundvee en varkens) toont onderzoek aan dat zeolieten een aanzienlijke reductie van de ammoniakemissies kunnen bewerkstelligen. Alle veehouderijbedrijven, inclusief de geitenhouderij, zullen de nodige inspanningen moeten leveren om de voorgestelde reducties aan ammoniakemissies in Vlaanderen te helpen bereiken. Daar heeft de geitenhouderij echter nauwelijks mogelijkheden voor. Met dit onderzoek hoopt ILVO daar verandering in te kunnen brengen.

Innovatie Partnerschap

In dit project Zeogoat wordt het ammoniakemissie-reducerend potentieel van zeolieten als strooisel- en als voederadditief bij (biologische) melkgeiten bepaald. Dat gebeurt in twee onderzoeken op geitenbedrijven waar ammoniakmetingen worden gedaan. Het onderzoek hoort bij het netwerk Europees Innovatie Partnerschap (EIP-project), is medegefinancierd door de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en wordt uitgevoerd in partnerschap met Innovatiesteunpunt Boerenbond, Wim Govaerts & Co, Bioforum, de werkgroep Geiten van Boerenbond, de studieclub voor professionele geitenhouders en enkele melkgeitenbedrijven.

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief