Wetgeving en regels

Adema over Landbouwakkoord: we zijn serieus onderweg

Minister Adema van LNV werkt samen met de provincies, landbouwpartijen, natuurorganisaties en markt- en ketenpartijen aan een Landbouwakkoord. “We zijn serieus onderweg en zetten alles op alles om het Landbouwakkoord tijdig te laten slagen met concrete resultaten”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van het Landbouwakkoord. Wanneer het Landbouwakkoord er moet zijn, meldt hij niet.

Voor de totstandkoming van een Landbouwakkoord praten de partijen aan zogenoemde sectortafels over een gezamenlijke visie op de toekomst van de landbouw, in 2040. Volgens minister Adema zullen er “scherpe keuzes” gemaakt gaan worden. “Daarbij is kringlooplandbouw, zoals genoemd in het coalitieakkoord, het uitgangspunt. (…) Daarbij hebben we het over de onderwerpen: mest, veevoer, pacht, bodem en diergezondheid. Een stevige inzet op kennisontwikkeling en zowel technische als sociale innovatie op een breed terrein is hierbij noodzakelijk.”

Verdienvermogen

Het slagen van de transitie van de landbouw staat of valt met het verdienvermogen van de boer en het verduurzamen van de agrarische sector van de toekomst, schrijft Adema. “Daar gaan de ketenpartijen aan bijdragen. In het Landbouwakkoord wil ik hierover bindende afspraken maken met de ketenpartijen, zowel met de toeleverende en de verwerkende industrie als met de retail en de financiële sector, zoals banken.”

Voldoende landbouwgrond

De agrarische sector mag volgens de minister “niet het sluitstuk worden in de discussie over ruimte. Om de transitie voor de landbouwsector mogelijk te maken is de beschikbaarheid van voldoende landbouwgrond, om bijvoorbeeld te kunnen extensiveren, een belangrijk thema. Heldere afspraken over grondgebruik en de waarde van grond zijn daarom volgens partijen aan de sectortafels noodzakelijk”.

Doelvoorschriften

Regelgeving die stuurt op doelen in plaats van middelvoorschriften is eveneens een thema waar de sector graag met de overheid en andere partijen stappen in zet, aldus Adema in zijn brief. “Hiermee krijgen ondernemers de ruimte om op de meest passende manier te voldoen aan de doelen van het beleid. Om daar te komen is het nodig om meetsystemen te ontwikkelen die op bedrijfsniveau het effect kunnen vaststellen, zodanig dat de resultaten ook te borgen zijn en stand houden.”

Eventueel een kabinetsplan

Als het niet lukt om tot een Landbouwakkoord te komen, komt Adema met een kabinetsplan dat invulling geeft aan de stappen die gezet moeten worden voor de transitie van de landbouw. “Hoewel ik me realiseer dat deze grote omslag niet altijd even makkelijk zal zijn en uiteindelijk iedere agrariër zal raken, heb ik vertrouwen in een goede uitkomst van het proces met een breed gedragen Landbouwakkoord als resultaat.”

Melkprijzen

NieuwsbriefGeitenmelkprijsvergelijking uitgevoerd door AgriMedia bv.
Bekijk de melkprijzen

Nieuwsbrief Geitenhouderij

Nieuwsbrief